• bilgi@segm.org.tr
img
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
PROGRAM HAKKINDA

İklim değişikliği, kaynak kıtlığı, çevre kirliliği ve sosyal eşitsizlik bilinci arttıkça işletmeler ve hükümetler giderek daha fazla sorumluluk almaktadır. İşletmelerde bu gereklilikler doğrultusunda sürdürülebilirlik ofisleri kurulmakta ve sürdürülebilirlik uzmanları istihdam edilmektedir. Sürdürülebilirliği sadece kaynak kullanımı ve çevre yönetimi boyutlarıyla ele almak sınırlı kalmaktadır. Kuruluşların bu alanın ekonomik ve toplumsal boyutlarını da ele almalarını sağlayacak uzmanlara ihtiyacı vardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI bu ihtiyacı karşılamak üzere yetkin, profesyonel ve gerekli becerilerle donatılmış uzmanların yetiştirilmesi amacıyla SEGM tarafından geliştirilmiştir.

Programın katılımcılarının aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir.

   • Sürdürülebilirliğin ana boyutları hakkında sağlam temelli bilgi edinmeleri,
   • Kurumsal yapı içinde sürdürülebilirlik kavramı ve biriminin yeri,
   • Sürdürülebilirlik standartları ve ilişkili diğer standartlar ile
   • BM Sürdürülebilir Kalkınma amaçları ve Küresel İlkeler sözleşmesi hakkında bilgi edinmeleri,
   • Bireysel, kurumsal ve toplumsal sürdürülebilirlik perspektiflerini keşfetmeleri,
   • Sürdürülebilir günlük uygulamalar kapsamında enerji verimliliği, su kullanımı ve atık yönetimine ilişkin ölçüm ve değerlendirme yapabilmeleri,
   • Sürdürülebilirliğin gerçekte ne olduğu ve ne olmadığı hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanmaları,
   • Sürdürülebilir yönetim uygulamalarının itici güçleri, boyutları, araçları ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
   • Kuruluş içinde görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmaları (sürekli iyileştirme yaklaşımı, sorun analizi ve çözüm teknikleri, ekip çalışması, ilişki yönetimi, ölçüm ve analiz becerileri, raporlama teknikleri, vb).KİMLER İÇİN?

Program, sürdürülebilirliğin yönetimi konusunda yetkin ve sorumlu bir profesyonel olmayı ve çalışma ortamına olumlu katkıda bulunmayı isteyen iş profesyonelleri içindir.

Bu eğitim, kuruluşun her seviyesinden sürdürülebilirlik hakkında daha derin bir anlayış kazanmak isteyen çalışanlar ve yöneticiler için tasarlanmıştır.HEDEFLENEN SONUÇLAR:
Katılımcılar;

   • Sürdürülebilirliğin yönetimi alanında yetkinlik geliştirmeye ilk adımı atacaklar,
   • BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kuruluşlarının öz değerlendirmesini yapabilecekler,
   • Temel sürdürülebilirlik kavramlarını ve etkenlerini tanımlayabilecekler,
   • Temel sürdürülebilirlik konularını birçok açıdan ele alarak yorumlayabilecekler,
   • Döngüsel ekonomi, kurumsal, finansal, yönetsel, insan hakları, çalışma yaşamı ve toplum boyutlarında sürdürülebilirlik dinamiklerini öğrenecekler,
   • Bireysel ve yönetimsel kararların doğal kaynakların kullanımı üzerindeki etkisini değerlendirebilecekler,
   • Kuruluşta yapılan her türlü projenin sürdürülebilirliğe katkısını ölçümleyebilecekler,
   • Kısıtlı kaynakları korumak ve değer yaratmak için atık yönetimi yöntemlerini öğrenecekler.SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI
Programdaki her bir modülün %80'ine katılım sağlamak, program sonunda yapılacak sınavdan 70+ puan almak gerekmektedir.


PROGRAM DANIŞMA KURULU
Çağlar Çabuk (Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Gökhan Büyükşengür (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü)


Başvuru ve Kayıt Formu için tıklayınız