• bilgi@segm.org.tr
img
KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumsal gelişimi desteklemeye yönelik eğitimler "kelebeğin koza'dan kelebek aşamasına, kelebek aşamasından ipek olmaya doğru geçirdiği evrim" metaforu esas alınarak yapılandırılmıştır. "Koza" aşaması kurumsal gelişim sürecinde "başlangıç", "kelebek", "ilerleme" ve "ipek" ise "olgunluk" aşamasını sembolize etmektedir. Eğitimler gelişim evrelerinin her biri kapsamında sunulmaktadır.

Bu eğitimde kurum kültürünün temellerinin oluşturulmasında, misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde, değişimi ve paydaşlarla ilişkileri yönetmede liderlerin rolü ele alınmaktadır.
Bu eğitimde çalışanların yönetimine temel bakış, iletişim, takım olma, hedeflerin çalışanlara yayılımı ve katılım mekanizmaları ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kurum kültürünün temel unsurları, kurumsal yapı, stratejik bakış, yetki paylaşımı ve devri ile değişim yönetimi ele alınmaktadır.

Bu eğitimde stratejik yönetim, strateji-süreç ilişkisi ve süreç yönetimi ele alınmaktadır.
Bu eğitimde sorun tespit, analiz ve çözüm, sürekli iyileştirme ve kıyaslama ele alınmaktadır.
Bu eğitimde ilerleme evresinde kurum kültürü, yaratıcılık ve yenileşim bağlamında insan, altyapı ve süreçler, araç ve yöntemler ele alınmaktadır.
Bu eğitimde tedarikçi(ler)den kuruluşa, kuruluştan müşteri(ler)e toplam tedarik zinciri kavram ve süreçleri ele alınmaktadır. Bu eğitimde ilerleme evresinde kurum kültürü, yaratıcılık ve yenileşim bağlamında insan, altyapı ve süreçler, araç ve yöntemler ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kurumsal amaç ve vizyondan hareketle hedefler doğrultusunda kurumsal performans yönetimi, temel performans göstergeleri (TPG) ve TPG'lerin strateji ve süreçlerle ilişkileri ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kurumsal kapasite ve yetkinliklerin mali, fiziksel, entelektüel, bilgisel ve teknolojik kaynakların, kurum dışı işbirliklerinin, stratejiler doğrultusunda ve insan, kurum ve altyapı boyutlarıyla birlikte yönetimi ele alınmaktadır.
Bu eğitimde kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi, enerji yönetim, risk yönetimi sistemlerine genel bakış ve sistemlerin birbirleriyle ilişkileri kurumsal açıdan bütünselliği ele alınmaktadır.

Bu eğitimde sürekli iyileştirme bakış açısı, kurumsal mükemmelliğin temel kavramları ve bunların insan, sistem, kültür, altyapı boyutlarıyla sürdürülebilirliği ele alınmaktadır.
Bu eğitimde sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları ile bu boyutları destekleyen kültür, değerler, etik, değer zinciri, stratejiler, süreçler gibi kurumsal unsurlar ve ana çizgileriyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve döngüsel ekonomi ele alınmaktadır.

Eğitimin amacı, katılımcılara çalışma ortamlarında düzensizliklerden kaynaklanan düşük verimin ve kayıpların kontrol altına alınması için gerekli olan yönetim sisteminin prensiplerini açıklamak ve uygulamalardan örnekler göstermektir.
Eğitimin amacı, katılımcıların stratejik önceliklerin belirlenmesinde, problemlerin proje haline dönüşmesinde, proje liderlerine ihtiyaç duydukları kaynakların sağlanması ve başarı için ihtiyaç duyulan zeminin hazırlanmasında, projenin sonuçlarının izlenerek kazançların ölçümlenmesinde, kazançların harcamalardan en az 5 kat daha fazla olabileceği bir yapının oluşturulmasında 6 SIGMA’nın rolünün ne olduğu hakkında fikir sahibi olabilmelerini sağlamaktır.
Avrupa Birliği, Bakanlıklar, Elçilikler, Kalkınma Ajanslarının hem sosyal/kültürel hem de tanıtım/eğitim/akademi alanlarında dağıtılmak üzere birçok fonlama kaynağı bulunmaktadır. Başvurularda, fikrinizin geliştirme ve projelendirme aşamaları, çalışmak istediğiniz alana uygun olarak ve bir sistematik içinde sunulması beklenir. Uygulamak istediğiniz proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan süreç bir proje döngüsü oluşturmaktadır. Proje konusunun belirlenmesinden başlayarak, her aşamasının dikkatli değerlendirilmesi ve fon kaynağının isteklerine uygun olarak oluşturulması gerekir. Fonlama kuruluşları tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen yöntemler bu eğitimimizde ele alınacaktır. Proje döngüsünün aşamalarında “sorun, eksiklik” olarak belirlediğiniz konunun araştırmalar ve analizler ile netleştirilerek uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu aşamaları detaylarıyla öğrenirken “Proje Fikri Nasıl Oluşturulur, Nasıl Yazılır?” sorusuna cevap aranacaktır. Proje döngüsünün her aşamasında projenin amaçları, hedefleri gözden geçirilecek ve bir sonraki aşamada uygulanabilir bir şekilde yorumlanması dijital ortamda karşılıklı olarak tartışılıp uygulanacaktır. Eğitimin her aşamasında alanında uzaman eğitimciler vasıtası ile proje değerlendirme hakemlerinin bakış açıları katılımcılara aktarılacaktır. Önemli tüyolar verilecektir. Yöntemimiz, proje kavramını ve içeriğini daha belirgin ve kolay anlaşılır bir hale getirir ve projenin daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.
Bu eğitim ile; Bilişim Hukuku alanında hem kişisel veriler hem bilişim suçları ve bunların gelişen teknolojik düzenlemelerde nasıl evirileceğine ilişkin bilgi ve becerilerin kazanmalarını sağlamaktır.
Kuruluşlarda iyileşmenin ve gelişimin sağlanması, problemlerin sistematik bir yaklaşımla çözümünü gerektirir. Problemlerin kalıcı olarak çözümü için, farklı bilgi ve deneyimlerin bir araya gelmesi ve bunların çözüm odaklı yönetimi gerekir. Bu da ancak, problem çözme tekniklerinin etkin kullanımı ve etkin bir takım çalışması ile mümkündür.Eğitimde, problemlerin belirlenmesi ve çözümünde kullanılabilecek yöntemler ile takım çalışmasının önemi konusunda katılımcıların bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu programın amacı, büyük verinin en uygun karar vermeyi sağlayacak, verimliliği arttıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde nasıl işlenmesi gerektiği hakkında katılımcılara genel bir bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Bu programın amacı, Çağrı Merkezinde görev yapmakta olan çalışanların profesyonel iletişim becerilerinin gelişmesine ve müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda bulunmasını sağlamak.
İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.
İş Hukuku Eğitiminde; İş hukukunun temel kurumlarının ve bu kurumların işleyişinin hukuki çerçeveden, karşılaşılabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak ele alındığı bir eğitim programıdır.
Doğu kültüründe sürekli ve bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAIZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sürekli ve sistematik yapılması ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir.
Kalibrasyon ve doğrulamanın genel endüstriyel işleyiş içerisindeki yeri ve önemi, bazı temel cihazların kalibrasyon ve doğrulaması ile ilgili temel teknik bilgiler, işletmelerin kendi işletme ortamında gerçekleştirebileceği doğrulama, ara kontrol uygulamaları ve kalibrasyon sertifikalarının yorumlanmasına destek amacıyla katılımcıları bilgilendirmek. İşletme içi kalibrasyon ve doğrulama işlemlerini yapanların, ara doğrulamaları yapabilmeleri ve kalibrasyon sertifikalarını okuyabilmeleri çerçevesinde var olan bilgilerini iyileştirmek ve pekiştirmek amaçlanmaktadır.
İş yerinde meydana gelen Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) kaynaklı olayların modern araştırma aşamalarının yönetimin kontrolünde kök nedenlerinin saptanması, kazaların tekrar yaşanmaması için önerilerin tespiti ile izleme ve doğrulama süreçleri anlatılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation – GDPR) kapsamında kurum yönetimlerinin, kişisel veri koruma program paydaşlarının (hukuk, regülasyon, uyum, bilgi güvenliği, veri yönetişimi vb.) ve/veya kurum çalışanlarının kanun ve alt düzenlemeleriyle ilgili son gelişmeler, teknik ve idari tedbirler ile teknoloji gereksinimleriyle ilgili bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
Operasyonunuzun verimlilik ve kalite seviyesi, tüm çalışanların katılımı ve sürekli gelişim göstererek en üst düzeyde tutmak için sunulan mükemmellik eğitimleri, kalite konusunda bilinçli olunmasını sağlamaktadır.
Eğitimin amacı, katılımcıları, metod validasyonu, doğrulanması ve ölçüm belirsizliği kavramlarına yakınlaştırmaktır. Buna ek olarak, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan yöntemlerinin uygulamalarını katılımcılara aktarmaktır.
Eğitimde, katılımcılara şirket içinde bireysel farklılıklardan yola çıkarak motivasyon teorileri hakkında bilgi verilecek olup müşteri, şirket, departman ve bireysel güdüleyiciler, maddi ve maddiyat dışı motivatörlerin anlatılması hedeflenmektedir.
Eğitimin amacı, üretim proseslerinin kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemleriyle ilgili istatistiksel özellikler olan sapma, kararlılık, tekrarlanabilirlik, yeniden üretilebilirlik ve doğrusallık gibi kavramları örnek uygulamalarla aktarmak, ölçüm verilerinin kalitesini arttırmak üzere yöntemlerin gelişmesini sağlamaktır.
Yangın sebeplerinin en başında %32 oran ile elektrik kontağı(arkı) yer almasına rağmen patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisatlarının projelendirmesi, uygulanması ve denetlenmesi hakkında yeterli bir kontrol mekanizması Türkiye'de mevcut değildir. Bu nedenle ilgili direktifler ve lokal mevzuat, yönetmelikler kapsamında bilinçlenme ve bu gerekliliklerin projelendirmeden tesis inşaatına ve tesisin işletmede bulunduğu tüm süreçlere taşınarak etkin olarak uygulanması şarttır. Bu eğitim aracılığı ile farkındalığın artırılması, mevzuatlar hakkında bilinçlendirme, işletme teknik personeli ve yöneticilerinin olası tüm süreçleri yönetirken gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları ve süreç yönetimini bu çerçevede ele almaları konusunda kılavuzluk yapmaktır.
Şirketin çeşitli fonksiyonlarında, farklı kademelerde çalışan personelin, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili uygulanabilir ve kalıcı çözümler bularak, daha doğru ve hızlı karar alabilmelerini sağlamak için gerekli donanımı kazandırmaktır. Eğitimin amacı, katılımcılara problem çözme ve karar verme süreçlerine ait sistematik yaklaşımlar ve teknikler öğretmenin yanında, organizasyon genelinde bu yaklaşımın benimsenmesi ve çalışanlara bakış açısı olarak kazandırılmasıdır.
Eğitimin amacı, iş dünyasında değişen müşteri isteklerini ve beklentilerini karşılayan ürün/hizmetlerin tasarlanmasından uygulanmaya alınmasına yönelik iş planlarının hazırlanması ve iş planlarının projelendirilerek yönetilmesi ile ilgili bilgi paylaşımın gerçekleştirilmesi ve şirketlerde etkin iş planı oluşturma ve proje yönetiminin uygulama reçetelerinin oluşturulmasıdır.
ISO 9001:2000 Standardının yayınlanması ile önemi artan, kuruluşların sistemlerini yönetmek için, sistemlerini oluşturan süreçlerini kontrollü olarak yönetmelerini ve bu sayede sistemlerinde “sürekli iyileştirme” sağlamayı amaçlayan Süreç Yönetimi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, süreç yönetimi kavramı konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.
Eğitimde, yöneticilerin TPM faaliyetlerini planlama, öncelikleri belirleme, gerekli kaynakların tahsisi, yetkilendirme, uygulanmaları ve sonuçları izleme, faaliyetlerin yayılması aşamaları ve Mühendisler, ekip liderleri ve çalışanlar TPM faaliyetlerini uygularken izleyecekleri adımları, başarılı bir uygulama için yapılması ve yapılmaması gerekenleri, pilot bölge sonrası yayılım için önderlik rolü için bilgi aktarılması hedeflenmektedir.
Eğitimin amacı, sunulması amaçlanan yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile QS 9000 Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Ürün Kalite Planlaması sürecinini kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Yalın 6 Sigma felsefesini tanıtmak; hem bir süreç iyileştirme/yaratma aracı, hem de bir yönetim felsefesi olarak modern iş hayatında nasıl kullanılabileceği konusunda fikir vermektir.
Bilgi almak için tıklayınız